Zásady ochrany osobných údajov [Slovenčina]

Zvoľte si jazyk:

BR | CS | DE | EN | ES | FR | PT | RO | SK | TR

Ak používate našu mobilnú službu, budú nám poskytnuté Vaše informácie. Z tohto dôvodu by sme chceli byť úplne transparentní a zverejniť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame, s kým ich zdieľame a akými spôsobmi môžete pristupovať k svojim osobným údajom, aktualizovať ich a odstraňovať ich.

I. Kto je zodpovedný?

Za zákony na ochranu údajov, najmä za všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR), zodpovedá:
Smart4Diagnostics GmbH
Rupert-Mayer-Str.44
D-81379 Mníchov
www.smart4diagnostics.com
contact@s4dx.com
Kancelária: +49 (0) 89 724 018 40

Ako splnomocnenec pre ochranu údajov sme vymenovali:
Poverenec pre ochranu údajov IITR Datenschutz GmbH
Phone:  +49 (0) 89 724 018 40
E-mail:  Datenschutz@s4dx.com

II. Aké spracovateľské činnosti sa vykonávajú?

Máme dve základné kategórie údajov:

  • Údaje, ktoré poskytnete
  • Údaje, ktoré získavame prostredníctvom vášho používania aplikácie

Tieto kategórie si vysvetlíme podrobnejšie.

Údaje, ktoré poskytnete

Keď používate našu aplikáciu, zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete. Vyžaduje si to nastavenie účtu S4DX. Aby sme to mohli urobiť, potrebujeme od vás aby ste uložili niektoré dôležité informácie, ako napríklad: vaše meno, používateľské meno, heslo a e-mailová adresa.

Účel, právny základ a oprávnený záujem
V zásade budú vaše údaje spracované len na základe vami udeleného súhlasu. Právnym základom je čl. 6 sek. 1 str. 1 písm. a GDPR.

Príjemcovia údajov
Náš server je obsluhovaný poskytovateľom služieb, ktorý vystupuje ako náš spracovateľ.
Prevádzka infraštruktúry je tiež dohodnutá so spracovateľom.
Všetci poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní zaobchádzať s vašimi údajmi dôverne.

Trvanie uloženia
Doba uloženia sa vzťahuje na vaše aktívne používanie tejto aplikácie.
Ak sa v určitom okamihu rozhodnete, že už nechcete používať S4DX, môžete nás jednoducho požiadať o odstránenie vášho účtu alebo môžete svoj účet odstrániť v aplikácii sami. Vaše údaje sa po vymazaní už neuložia.

Vyžaduje sa poskytnutie údajov
Poskytnutie osobných údajov nevyžaduje zákon ani zmluva. Bez tohto súhlasu však nie je možné žiadne spracovanie.

Rozpor
Prečítajte si prosím informácie o vašom práve namietať podľa čl. 21 GDPR nižšie.

Použitie aplikácie

Účel, právny základ a oprávnený záujem
Keď vstúpite do našej aplikácie, automaticky sa zhromažďujú všeobecné informácie. Tieto informácie zahŕňajú napríklad uloženie e-mailovej adresy na odoslanie potvrdzovacieho e-mailu, podrobnosti o poskytovateľovi internetových služieb, využitie fotoaparátu na zachytenie čiarových kódov, [Satellite] využitie lokálnej pamäte na dočasné uloženie používateľských relácií a test vzoriek, [Satellite] a použitie nášho algoritmu, ktorý zlepšuje detekciu vzoriek.
Tieto sa spracúvajú najmä na tieto účely:

  • zabezpečenie bezproblémového pripojenia aplikácie,
  • zabezpečenie bezproblémového používania našej aplikácie,
  • hodnotenie bezpečnosti a stability systému ako aj
  • na iné administratívne účely.

Spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 sek. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej aplikácie.

Príjemcovia údajov
Na prevádzku a údržbu našich serverov využívame poskytovateľov technických služieb, ktorí vystupujú ako naši spracovatelia.

Trvanie uloženia údajov
Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na účely zberu. Vo všeobecnosti to platí pre údaje používané na poskytovanie aplikácie po skončení relácie.

Vyžaduje sa poskytnutie údajov
Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov nevyžaduje zákon ani zmluva.

III. Aké sú vaše práva na súkromie?

Každá dotknutá osoba má právo na informácie podľa článku 15 GDPR, právo na opravu podľa článku 16 GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR, právo namietať podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
V prípade práva na prístup a práva na zrušenie platia obmedzenia podľa § 34 a 35 nemeckého dátového kódexu (BDSG).

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov nám môžete kedykoľvek odvolať. To platí aj pre odvolanie vyhlásení o súhlase, ktoré nám boli poskytnuté pred uplatnením Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, t. j. pred 25. májom 2018. Upozorňujeme, že odvolanie bude fungovať len do budúcnosti. Spracovanie vykonané pred vaším odstúpením nie je ovplyvnené.

Okrem toho existuje právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (článok 77 GDPR i.V..m. § 19 nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov). Zoznam dozorných orgánov (pre neverejný sektor) s ich príslušnými adresami nájdete na
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

IV. Bezpečnosť údajov

S osobnými údajmi narábame len do tej miery, do akej je to možné v súlade s predpismi o ochrane údajov. Taktiež prijímame všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje dostatočne chránili pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
Pokiaľ uchovávame alebo spracúvame osobné údaje, deje sa tak v rámci vysoko zabezpečených dátových centier. Aby sme ochránili bezpečnosť vašich údajov počas prenosu, používame metódy šifrovania (napr. SSL) cez HTTPS. Naše servery sú zabezpečené firewallom a antivírusovou ochranou. Postupy zálohovania a obnovy, ako aj koncepty rolí a autorizácie sú pre nás samozrejmosťou.
Naši zamestnanci sú povinní pri nakladaní s údajmi dodržiavať ustanovenia GDPR a BDSG.

Informácie o vašom práve namietať podľa článku 21 GDPR

Máte právo z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ku ktorému dochádza podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR (spracovanie údajov na základe rovnováhy záujmov); to platí aj pre profilovanie založené na tomto ustanovení v zmysle článku 4 ods. 4 GDPR.
Ak podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
Námietka môže byť podaná s predmetom „námietka“ s uvedením vášho mena, adresy alebo iných identifikátorov na:
Smart4Diagnostics GmbH
Rupert-Mayer-Str.44
D-81379 Mníchov
E-mail: Datenschutz@s4dx.com