Zásady ochrany osobních údajů [Čeština]

Zvolte si jazyk:

BR | CS | DE | EN | ES | FR | PT | RO | SK | TR

Pokud používáte naše online služby, poskytujete nám tím Vaše údaje. Z tohoto důvodu bychom chtěli být zcela transparentní a informovat Vás o tom, jaké informace shromaždujeme, jak s nimi nakládáme, s kým je sdílíme a jakými způsoby můžete k těmto svým osobním údajům přistupovat, aktualizovat je a odstraňovat.

I. Kdo je zodpovědný?

Za dodržení zákonů na ochranu osobních údajů, především všeobecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) zodpovídá:
Smart4Diagnostics GmbH
Rupert-Mayer-Str.44
D-81379 Mníchov
www.smart4diagnostics.com
contact@s4dx.com
Office: +49 (0) 89 724 018 40

Zplnomocněný pro ochranu osobních údajů byl jmenován:
Pověřenec pro ochranu údajů IITR Datenschutz GmbH
Phone:  +49 (0) 89 724 018 40
E-mail:  Datenschutz@s4dx.com

II. Které zpracovatelské činnosti jsou vykonávány?

Máme dvě základní kategorie údajů:

  • Údaje, které poskytujete
  • Údaje, které získáváme prostřednictvím zpracování Vašich údajů v průběhu používání aplikace

Tyto kategorie si vysvětlíme podrobněji.

Údaje, které poskytujete

Pokud používáte naši aplikaci, shromažďujeme informace, které nám poskytnete. Tento požadavek je vyžadován v průběhu nastavení účtu S4DX. Abychom toho byli schopni, potřebujeme od Vás některé důležité informace, jako například: Vaše jméno, uživatelské jméno, heslo a e-mailovou adresu.

Účel, právní základ a oprávněný zájem
Platí, že Vaše údaje budou zpracované pouze na základě Vámi uděleného souhlasu. Právní základ je obsažen v čl. 6 sek. 1 str. 1 písm. a GDPR.

Příjemci údajů
Náš server je zajišťovaný poskytovatelem služeb, který je naším zpracovatelem.
Provoz infrastruktury je rovněž zajišťován zpracovatelem.
Všichni poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni zacházet s Vašimi údaji zcela důvěrně.

Doba uchování
Doba uchování se přímo vztahuje k Vašemu aktivnímu používání této aplikace..
Pokud se v některém bodě rozhodnete, že již nechcete S4DX používat, je možné nás zcela jednoduše požádat o odstranění Vašeho účtu, nebo můžete svůj účet v aplikaci odstranit sami. Vaše údaje se po vymazání již neuloží.

Poskytnutí údajů je vyžadováno
Poskytnutí osobních údajů není vyžadováno zákonem ani na základě smlouvy, ale bez tohoto souhlasu není možné procesovat žádnou činnost.

Námitka
Přečtěte si, prosím, informace k Vašem právu vznést námitky podle čl. 21 GDPR.

Použití aplikace

Účel, právní základ a oprávněný zájem
Pokud vstoupíte do naší aplikace, automaticky jsou shromažďovány všeobecné informace. Tyto informace zahrnují například uložení emailové adresy z důvodu odesílání potvrzovacího emailu, podrobnosti o poskytovateli internetových služeb, využití fotoaparátu na zachycení čárových kódů, [Satellite] využití lokální paměti na dočasné uložení uživatelských relací a test vzorků, [Satellite] a použití našeho algoritmu, který zlepšuje detekci vzorků.
Tyto se zpracovávají především pro následující účely:

  • zabezpečení bezproblémového připojení aplikace,
  • zabezpečení bezproblémového používání naší aplikace,
  • hodnocení bezpečnosti a stability systému stejně tak jako
  • na další administrativní účely.

Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 sek. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu zlepšit stabilitu a funkčnost naší aplikace.

Příjemci údajů
Na provoz a údržbu našich serverů využíváme poskytovatele technických služeb, kteří vystupují jako naši zpracovatelé.

Doba uložení dat
Data budou vymazaná ihned, jakmile nebude důvod pro jejich sběr. Všeobecně to platí pro data sbíraná za účelem poskytování aplikace po skončení relace.

Poskytnutí údajů je vyžadováno
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů nevyžaduje zákon ani smlouva.

III. Jaká jsou Vaše práva na soukromí?

Každá zahrnutá osoba má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na vymazání podle článku 17 GDPR, právo na omezené zpracování podle článku 18 GDPR, právo námitky podle článku 21 GDPR a právo na přesnost údajů podle článku 20 GDPR.
V případě práva na přístup a práva na zrušení platí omezení podle § 34 a 35 německého datového kodexu (BDSG).

Svůj souhlas s našim zpracováním Vašich osobních údajů nám můžete kdykoliv odvolat. To platí i pro odvolání souhlasu, který nám byl poskytnut před uplatněním Všeobecného nařízení o ochraně údajů, t.j. před 25. květnem 2018. Upozorňujeme, že odvolání bude platit jen v budoucnu. Zpracování z doby před Vašim odvoláním nebude tímto ovlivněné.

Kromě toho existuje právo na odvolání se k příslušnému dozorovému orgánu na ochranu údajů (článek 77 GDPR i.V..m. § 19 německého spolkového zákona o ochraně údajů). Sezmam dozorových orgánů (pro neveřejný sektor) i s jejich příslušnými adresami najdete na:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

IV. Bezpečnost údajů

S osobními údaji nakládáme jen do té míry, kterou nám dovoluje předpis o ochraně osobních údajů. Rovněž přijímáme všechny potřebné technické a organizační bezpečnostní opatření, abychom dostatečně chránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem a zneužitím.
Pokud uchováváme nebo zpracováváme osobní údaje, děje se tak v rámci vysoce zabezpečených datových center. Abychom ochránili bezpečnost Vašich údajů v čase přenosu, používáme metody šifrování (např. SSL) přes HTTPS. Naše servery jsou zabezpečené firewallom a antivirovou ochranou. Postupy zálohování a obnovy, jako i koncepty rolí a autorizace jsou pro nás samozřejmostí.
Naši zaměstnanci jsou povinni při nakládání s údaji dodržovat ustanovení GDPR a BDSG.

Informace o Vašem právu námitek podle článku 21 GDPR

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, ke kterému dochází podle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR (zpracování údajů na základě rovnováhy zájmů); to platí i pro profilování založeném na tomto ustanovení ve smyslu článku 4 ods. 4 GDPR.
Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nepředložíme přesvědčivé oprávnění důvodu zpracování, které převažuje nad Vaším zájmem, právy a svobodami, nebo pokud zpracování nebude sloužit k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Námitka by měla být podaná s uvedením předmětu „námitka“, Vašeho jména, adresy nebo jiných identifikátorů na:
Smart4Diagnostics GmbH
Rupert-Mayer-Str.44
D-81379 Mníchov
E-mail:  Datenschutz@s4dx.com